October 1, 2023

Odia Express

News For Public

ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଧମାକା ପଜଲ – ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଆ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜୋତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହେବ?ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ତେବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ

ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ।ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ।ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ନାମ ରହିଥାଏ।କିନ୍ତୁ କିଛି ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇପାରେ।ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଭଳି କିଛି ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।ତେବେ ଆପଣ ଏହି ୧୦ ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରୁ ଯେତେ ଟି ଉତ୍ତର ଦେଇ ସଠିକ ଉତର ଦେଉଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଆଜି |ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ

ପ୍ରଶ୍ନ – ଯଦି ଗୋଟେ ଓଁ ଚିହ୍ନ ସହ ଗୋଟିଏ କାରର ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହୋଇପାରେ ?

ସଠିକ ଉତ୍ତର – ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ହେବ ଓଁକାର।ଏହି ଭଳି ଅନେକ ନାମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା।

ପ୍ରଶ୍ନ – ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଓ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟର ଚିହ୍ନ ଦେଖା ଯିବ।ତେବେ ଏହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହୋଇପାରେ ?

ଏହି ପିଲାଟିର ନାମ ହେବ ଗଜରାଜ କାରଣ ହାତୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗଜ ଓ ମୁକୁଟ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।

ପ୍ରଶ୍ନ – ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଆ ସହିତ ଗୋଟିଏ ତାଲା ଓ ଚାବିର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହୋଇପାର?

ସଠିକ ଉତ୍ତର – ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ଆଲୋକ କାରଣ ତାଲାର ଅନ୍ୟନାମ ଲକ।ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ଆଲୋକ।

ପ୍ରଶ୍ନ – ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ୟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ।ତେବେ ଏହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହୋଇପାରେ?

ସଠିକ ଉତ୍ତର – ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ୟୋଗେଶ ହେବ।କାରଣ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି।

ପ୍ରଶ୍ନ – ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ କପ ଓ ଗୋଟିଏ ବଟିକାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ।ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହୋଇପାରେ?

ସଠିକ ଉତ୍ତର – ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କପିଲ ହେବ।କାରଣ ବଟିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପିଲ ଅଟେ ଫଳରେ କପ ଓ ପିଲକୁ ମିସାଇଲେ ତାହା କପିଲ ହେବ।

ପ୍ରଶ୍ନ – ଏହାପରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଡି ସହିତ ଓଠର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି?

ସଠିକ ଉତ୍ତର – ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ଦିଲୀପ ହେବ।କାରଣ ଓଠର ଅନ୍ୟନାମ ଲିପ ଅଟେ।ଫଳରେ ଡି ଓ ଲିପ ମିଶିଲେ ଦିଲୀପ ହେବ।

ପ୍ରଶ୍ନ – ଏହାପରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି ସହିତ ଗୋଟିଏ ପିନ କଣ୍ଟାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହୋଇପାରେ?

ସଠିକ ଉତ୍ତର – ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ଭିପିନ ହେବ।କାରଣ ଭି ଓ ପିନ ମିଶିବା ଦ୍ଵାରା ଭିପିନ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ।

ପ୍ରଶ୍ନ – ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଜଗ ଓ ଗୋଟିଏ ଦିପର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହୋଇପାରେ?

ସଠିକ ଉତ୍ତର – ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ଜଗଦିପ ହେବ।

ପ୍ରଶ୍ନ – ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଆ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜୋତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହେବ?

ସଠିକ ଉତ୍ତର – ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ଆସୁ ହେବ।କାରଣ ଜୋତାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ସୂ ଅଟେ।ଫଳରେ ପିଲାଟିର ନାମ ଆସୁ ହେବ।

ପ୍ରଶ୍ନ – ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦୁଥିବା ଚିତ୍ର ସହ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ କଣ ହେବ?

ସଠିକ ଉତ୍ତର – ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ରୋହନ ହେବ।କାରଣ କୁକୁଡ଼ାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ହେନ ଅଟେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *